Tin tức

máy photocopy ricoh báo lỗi và cách khắc phục

 
1./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 101, SC 102, SC 103, SC 104, SC 105, SC 106
KIỂM TRA:      - Đèn Chụp Bị Lỗi.
                      - Dây Cáp Đèn Chụp Bị Lỗi
                      - Mẩu Trắng Bị Lỗi
                      - Board CCD Bị Lỗi
2./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 120, SC 121, SC 123, SC 124, SC 125, SC 126
KIỂM TRA:       - Mô Tơ Scan Bị Lỗi
                       - HP Sensor Bị Lỗi
                       - Dây Cáp Scan Bị Lệch
                       - Board Scan Bị Lỗi
2./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 201, SC 202, SC 203, SC 204, SC 205, SC 206, SC 220, SC 221, SC 231, SC 240
KIỂM TRA:       - Hộp Laser Bị Lỗi
                       - Dây Cáp Bệ Laser Bị Lỗi
                       - Controller Bị Lỗi
3./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 300,SC 301, SC 302, SC 303, SC 304, SC 305, SC 306
KIỂM TRA:       - Cây Sạc Bị Lỗi( Dây Corona, Đế)
                       - Khung Drum Bị Lỗi
                       - Board Sạc Bị Lỗi
4./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC350, SC 351, SC 352, SC 353, SC 354, SC 355, SC 356
KIỂM TRA:       - ID Sensor Bị Lỗi
                       - Đứt Dây Điện
                       - Mainboard Bị Lỗi
5./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 389, SC 390, SC 391, SC 392, SC 393, SC 394
KIỂM TRA:       - TD Từ Bị Lỗi
                       - Mực Trong Từ ít/ Nhiều
                       - Đứt Dây điện
                       - Mainboard Bị Lỗi
6./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 401, SC 402, SC 403, SC 404, SC 411
Kiểm TRA:       - Cây Transfer Bị Lỗi
                       - Khung Belt bị Lỗi
                       - Board Sạc Bị Lỗi
7./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 440
KIỂM TRA:       - Mô Tơ Chính( Máy Lớn) Bị Lỗi
                       - Khung Drum Bị Kẹt
                       - Cơ Khí Bị Kẹt
                       - Mainboard Bị Lỗi
8./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 441
KIỂM TRA:       - Mô Tơ Từ Bị Lỗi
                       - Hộp Từ Bị kẹt
                       - Cơ Khí Bị Kẹt
                       - Mainboard Bị Lỗi
9./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 500
KIỂM TRA:        - Mô Tơ Chính( Máy Nhỏ) Bị Lỗi
                        - Cụm PCU Bị Kẹt
                        - Cơ Khí Bị Kẹt
                        - Mainboard Bị Lỗi
10./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 490
KIỂM TRA:         - Ổ Mực Bị Lỗi( Mô Tơ, Nhông)
                         - Đứt Dây Điện
                         - Mainboard Bị Lỗi
11./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 495
KIỂM TRA:          - Mực Hồi Trước Bị Lỗi
                          - Mainboard Bị Lỗi
12./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 496
KIỂM TRA:          - Mực Hồi Sau Bị Lỗi
                          - Mainboard Bị Lỗi
14./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 501, SC 502, SC 503, SC 504, SC 505, SC 506, SC 507, SC 508
KIỂM TRA:          - Mô Tơ Nâng Khay Bị Lỗi
                          - Cơ Khí Nâng Khay Bị Lỗi
                          - Mainboard Bị Lỗi
15./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 510, SC 511, SC 512
KIỂM TRA:           - Mô Tơ Đẩy Khay Thùng Bị Lỗi
                           - Đứt Dây Cáp
                           - Mainboard Bị Lỗi
16./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 541, SC 542, SC 543, SC 544, SC 545, SC 547, SC 548
KIỂM TRA:           - Thermistor Bị Lỗi
                           - Cầu Chì Nhiệt Bị Lỗi
                           - Đèn Sấy Bị Lỗi
                           - Socket Sấy Bị Lỗi
                           - Board Nguồn Bị Lỗi
17./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 670, SC 672
KIỂM TRA:           - Thanh Ram Bị Lỗi
                           - Ổ Cứng Bị Lỗi
                           - Controller Bị Lỗi
                           - Board Nguồn Bị Lỗi

CÔNG TY TNHH TM-DV KỸ THUẬT NGUYÊN TÍN PHÁT

Văn phòng Quận 7 :  1030A Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

Văn phòng Quận 3 :  201B Cách Mạng Tháng 8, P4, Q3, TpHCM.

Văn phòng Phú Nhuận :  19/60 Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TpHCM.

Phone:  0933.066.222  -  0938.527.983 (Mr. Nguyên)

Emailnguyentinphat@gmail.com

Mã số thuế : 0 3 1 2 3 9 7 2 1 6

 

Đang truy cập: 7 | Hôm nay: 33 | Tổng truy cập: 896624